Godkännande av Användarvillkoren | Copyright | Garantier
Konfidentiell information | Anmärkningar om brott mot upphovsrätten
Varumärken | Din integritet online | Cookies

Godkännande av Användarvillkoren
Revenge Enterprise Development AB (”R.E.D”) tillåter att ni på denna webbplats (”Webbplatsen”) använder information, dokument, programvara (samlingsbegrepp: ”Materialet”) och olika tjänster (”Tjänsterna”), enligt villkoren i detta dokument (”Användarvillkoren”). Genom att gå in på denna Webbplats godkänner ni Användarvillkoren. R.E.D förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren från tid till annan.
Ert användande av Webbplatsen regleras av den version av Användarvillkoren som finns på Webbplatsen vid det tillfälle ni går in på denna. När ni använder Tjänster eller Material på Webbplatsen ska ni dessutom följa de riktlinjer och regler som tillämpas för de Tjänster och det Material som innehåller andra villkor utöver Användarvillkoren. Alla sådana riktlinjer och regler ska härigenom anses omfattas av Användarvillkoren. Om ni handlar i strid med något av Användarvillkoren upphör er rätt att använda Webbplatsen automatiskt, och ni måste omedelbart förstöra allt material ni laddat ned eller skrivit ut från Webbplatsen.

Copyright; Begränsad licens
Materialet och Tjänsterna på denna Webbplats skyddas av upphovsrättslagstiftning och/eller annan lagstiftning avseende immateriell egendom; all obehörig användning av Materialet eller Tjänsterna på denna Webbplats kan strida mot sådan lagstiftning. Förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal ger R.E.D och dess leverantörer inga rättigheter till patent, copyright, varumärken eller information om affärshemligheter vad avser Materialet och Tjänsterna.

Förutom sådant som specifikt framgår av detta avtal, får ingen del av den information och de dokument som finns på denna Webbplats reproduceras i någon form, eller på något sätt, utan R.E.Ds skriftliga tillstånd.

Användning av informationen på Webbplatsen
Utan hinder av vad som anges på andra ställen på denna Webbplats får ni läsa, ladda ned och skriva ut dokument och information som finns på denna Webbplats enligt följande: Dokument och information får användas endast för personligt och internt bruk, för information och icke-kommersiella ändamål. Dokument och information får inte ändras eller modifieras på något sätt. Dokument och information från Webbplatsen får inte vidaredistribueras. Ni får inte avlägsna copyrightinformation eller annan information om upphovsman i dokumenten och informationen. R.E.D förbehåller sig rätten att återkalla rätten att läsa, ladda ned och skriva ut dokument och information som finns på denna Webbplats och all sådan användning ska upphöra omedelbart vid erhållande av skriftligt besked om detta från R.E.D. De rättigheter ni ges är en licens och inte äganderätt.

Den ovannämnda rätten att läsa, ladda ned och skriva ut dokument och information som finns på denna Webbplats gäller inte Webbplatsens design och layout. Elementen på denna webbplats skyddas av s.k. trade dress och får inte kopieras eller efterbildas vare sig helt eller delvis.

Användande och skyddande av kontonummer och lösenord
Ni ansvarar till fullo för användningen av ert kontonummer användarnamn och ert lösenord, om tillämpligt. Ni ansvarar för all användning av ert konto, vare sig ni faktiskt godkänt sådan användning eller ej.

Garantier och friskrivningsklausuler
MED UNDANTAG AV VAD SOM SKRIFTLIGT ÖVERENSKOMMITS MELLAN ER OCH R.E.D ELLER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, TILLHANDAHÅLLS ALLT MATERIAL OCH ALLA TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATS UTAN NÅGRA FORMELLA GARANTIER. UTAN HINDER AV OVAN SAGDA LÄMNAR R.E.D INGEN GARANTI FÖR (i) ATT TJÄNSTERNA OCH MATERIALET MOTSVARAR ERA KRAV (ii) ATT TJÄNSTERNA OCH MATERIALET KOMMER ATT TILLHANDAHÅLLAS UTAN AVBROTT, INOM STIPULERAD TID, SÄKERT OCH FELFRITT (iii) ATT RESULTAT SOM ERHÅLLS GENOM ANVÄNDANDET AV TJÄNSTERNA OCH MATERIALET ÄR FUNGERANDE, UTAN BRISTER OCH TILLFÖRLITLIGT (iv) ATT KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJÄNSTER OCH INFORMATION NI KÖPER ELLER ERHÅLLER FRÅN WEBBPLATSEN KOMMER ATT MOTSVARA ERA FÖRVÄNTNINGAR SAMT (v) ATT EVENTUELLA FEL I PROGRAMVARAN NI ERHÅLLIT FRÅN WEBBPLATSEN KOMMER ATT KORRIGERAS. LAGSTIFTNINGEN I VISSA LÄNDER MEDGER INTE UNDANTAG I GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING AV GARANTIPERIODENS LÄNGD VILKET INNEBÄR ATT OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNING INTE ÄR TILLÄMPLIG I DESSA LÄNDER. I DEN MÅN DET MEDGES BEGRÄNSAS GARANTITIDEN TILL TRETTIO (30) DAGAR.

WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA TEKNISKA ELLER TYPOGRAFISKA FEL ELLER ANDRA ORIKTIGHETER. R.E.D FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT VID VARJE TIDPUNKT KUNNA FÖRÄNDRA MATERIALET OCH TJÄNSTERNA PÅ DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE DE PRISER OCH DE PRODUKTBESKRIVNINGAR SOM FINNS PÅ DEN. MATERIAL OCH TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATS KAN VARA OBSOLETA OCH R.E.D UTFÄSTER SIG INTE ATT UPPDATERA SÅDANT MATERIAL ELLER SÅDANA TJÄNSTER.

R.E.D ANSVARAR INTE FÖR FELAKTIGHETER ELLER UTELÄMNANDEN I INFORMATION, DOKUMENT, PROGRAMVARA, MATERIAL OCH/ELLER TJÄNSTER SOM HÄNVISAS TILL ELLER LÄNKAS TILL DENNA WEBBPLATS. HÄNVISNINGAR TILL ANDRA BOLAG, DERAS TJÄNSTER OCH PRODUKTER GÖRS UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG.

I INTET FALL ANSVARAR R.E.D ELLER DESS LEVERANTÖRER INFÖR ER ELLER TREDJE PART FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE NEDSATT ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVEN VINST, ÄVEN OM EN REPRESENTANT FÖR R.E.D HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR; OCH ICKE HELLER ANNAT TÄNKBART ANSVAR SOM UPPSTÅTT PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDANDET AV DENNA WEBBPLATS ELLER AV ANNAN WEBBPLATS SOM HÄNVISATS ELLER LÄNKATS TILL FRÅN DENNA WEBBPLATS. LAGSTIFTNINGEN I VISSA LÄNDER MEDGER INTE FRISKRIVNING FRÅN, ELLER BEGRÄNSNING AV, ANSVAR FÖR SKADOR, I VILKET FALL OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNING INTE GÄLLER.

NEDLADDNING ELLER ANNAT FÖRVÄRVANDE AV MATERIAL FRÅN DENNA WEBBPLATS GÖRS PÅ ER EGEN RISK OCH MED ERT MEDGIVANDE AV ATT NI ENSAM ANSVARAR FÖR ALL SKADA SOM KAN UPPSTÅ PÅ ERT DATASYSTEM ELLER DEN DATAFÖRLUST SOM KAN BLI FÖLJDEN AV ATT NI LADDAR NED ELLER FÖRVÄRVAR SÅDANT MATERIAL. INGEN UTSAGA ELLER INFORMATION, VARE SIG SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, SOM NI ERHÅLLIT FRÅN R.E.D ELLER VIA DENNA WEBBPLATS, GER RÄTT TILL GARANTI SÅVIDA DETTA INTE UTTRYCKLIGEN FRAMGÅR AV ANVÄNDARVILLKOREN.

Denna Webbplats innehåller länkar till webbplatser som tillhör tredje part, och som inte står under R.E.Ds kontroll. R.E.D ger inga som helst utfästelser om andra webbplatser till vilka ni har åtkomst från denna Webbplats. När ni går in på en webbplats som inte tillhör R.E.D gör ni det på egen risk, och R.E.D ansvarar inte för riktigheten av eller tillförlitligheten i information, data, åsikter, råd eller utsagor som dessa webbplatser tillhandahåller, och inte heller för kvaliteten på de produkter och tjänster som finns på sådana webbplatser. R.E.D tillhandahåller dessa länkar enbart av serviceskäl och förekomsten av sådana länkar betyder inte att R.E.D tar något som helst ansvar för
innehållet på sådana webbplatser.

Konfidentiell information
Med undantag för den korrspondans som sker mellan R.E.D och dess kunder på R.E.Ds Extranet önskar R.E.D inte motta någon konfidentiell eller privat information från er via Webbplatsen. Information och material av icke-personlig karaktär som skickas till R.E.D anses som ICKE konfidentiella. Genom att skicka R.E.D information och material av icke-personlig karaktär ger ni R.E.D obegränsad, oåterkallelig rätt att använda, reproducera, visa, framföra, modifiera, överföra och distribuera sådant material eller sådan information, samt samtycker också till att R.E.D fritt får använda idéer, uppslag, know-how eller tekniker av alla slag som ni skickar till oss av vilket skäl det vara må. Emellertid kommer vi inte att publicera ert namn eller på annat sätt offentliggöra att ni skickat oss material eller annan information såvida inte (a) ni ger oss rätt att göra det (b) vi först meddelar er att det material eller den information ni skickat till en viss del av webbplatsen kommer att publiceras eller på annat sätt användas med ert namn på eller (c) vi tvingas till detta av de rättsliga myndigheterna.
Se Din integritet online för mer information om hur R.E.D behandlar personinformation som namn och adress.

Client Area; Ej tillåten kommunikation
R.E.D får, men har ingen skyldighet att, övervaka och granska (i) de områden på Webbplatsen där användarna överför eller lämnar meddelanden eller enbart kommunicerar sinsemellan, inklusive chat-rum, elektroniska anslagstavlor eller användarfora, etc., och (ii) innehållet i sådan kommunikation. R.E.D har dock inte något ansvar för innehållet i sådan kommunikation vare sig det faller under lagstiftningen för upphovsrätt, förtal, integritet, otukt eller annat. R.E.D friskriver sig också från allt ansvar vad avser missbruk, förlust, modifiering eller tillgänglighet av sådant material som skickats till Webbplatsen av användare.

Till/från denna Webbplats får ni inte skicka eller överföra olagligheter, hotelser, förtal, ärekränkningar, otuktigt eller pornografiskt material eller annat material som strider mot lagen, inklusive upphovsrätten. Ni kommer att nekas åtkomst till Client Area om ni bryter mot dessa bestämmelser.

Anmärkningar om brott mot upphovsrätten
R.E.D kommer, i tillämpliga fall, stänga konton tillhöriga sådana användare som bryter upphovsrättslagarna. Om ni anser att ert verk har använts eller kopierats på ett sätt som utgör ett upphovsrättsligt intrång kan ni kontakta R.E.D och lämna följande uppgifter: en fysisk eller elektronisk namnunderskrift från den person som är bemyndigad att agera för dens räkning i vars upphovsrätt intrång anses ha ägt rum; en beskrivning av det eller de verk i vilka intrång i upphovsrätten anses ha ägt rum och som ni vill ska avlägsnas eller åtkomsten nekas till; en beskrivning av var på R.E.Ds webbplats det material ni anser har utsatts för intrång i upphovsrätten finns; information så att R.E.D kan kontakta er: adress, telefon och e-postadress; en utsaga där ni hävdar att ni har god anledning att tro att användningen av det material som anges i ert brev används utan tillstånd av copyrightinnehavaren, hans/hennes ombud, eller strider mot lagen; en försäkran där ni hävdar att informationen i ert brev är riktig och att ni under ed intygar att ni innehar upphovsrätten eller bemyndigats agera för upphovsrättshavarens räkning.

R.E.D har följande adress:
Revenge Enterprise Development AB, P.O Box 8044, S-104 20 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 (0)8-692 36 00
E-post: kundservice@revenge.se, Internet: http://www.revenge.se

Skadestånd
Ni samtycker till att hålla R.E.D, dess dotterbolag, närstående bolag, befattningshavare, agenter, co-branders och andra partners, samt anställda, skadeslösa från alla anspråk och krav, inklusive rimliga kostnader för juridiska ombud, som görs av tredje part på grund av, eller genom, (i) sådant innehåll ni skickar till Webbplatsen eller överför via denna, (ii) er användning av Webbplatsen, (iii) er förbindelse till Webbplatsen eller (iv) att ni bryter mot Användarvillkoren eller kränker annan persons eller annat organs rättigheter.

Gällande lag och domsrätt
Denna Webbplats (exklusive länkade webbplatser) styrs av R.E.D AB i Sverige. Genom att gå in på denna Webbplats är ni och R.E.D överens om att alla ärenden avseende er åtkomst till eller användning av denna Webbplats ska lyda under svensk lag.

Varumärken
Varumärken, logotyper och tjänstemärken som förekommer på denna Webbplats tillhör Revenge Enterprise Developmen AB (”R.E.D”) eller annan tredje part. Ni får inte använda Varumärkena utan skriftligt tillstånd från den som äger varumärkena. R.E.D och R.E.D-logotypen är varumärken som tillhör Revenge Enterprise Development AB.


Din integritet online
Genom att gå in på eller använda denna webbplats som drivs av Revenge Enterprise Development AB (”R.E.D”), godkänner du villkoren i ”R.E.D Online Privacy Policy”, enligt nedan. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte gå in på eller använda denna webbplats.

Insamling av personuppgifter
När du utför vissa aktiviteter på denna webbplats (t.ex. kontaktar oss eller beställer produkter) händer det att R.E.D begär att du ska lämna vissa personuppgifter via ett onlineformulär. Väljer du att delta i dessa aktiviteter kan R.E.D begära att du lämnar uppgifter som namn, adress, e-postadress och andra personuppgifter.

R.E.D hanterar uppgifterna på ett ansvarsfullt sätt. Om du önskar att informationen inte får användas till att informera dig om andra produkter eller erbjudanden från R.E.D, och du via e-post kontaktar R.E.D angående detta, kommer denna önskan att respekteras. Dessutom kan R.E.D selektivt förse andra företag och organisationer med viss information, vilka har produkter eller tjänster som vi tror kan intressera dig. Om du önskar att den information du lämnar till R.E.D inte ska lämnas ut till andra företag, och du via e-post kontaktar R.E.D angående detta, kommer denna önskan att respekteras. När du skickar personuppgifter till R.E.D avseende en viss aktivitet är du införstådd med och medger att för att effektuera denna aktivitet och uppdatera tillämpliga register måste R.E.D och dess dotterbolag, närstående bolag och auktoriserade återförsäljare överföra, lagra och behandla uppgifterna i de länder där respektive organisation bedriver verksamhet, inklusive USA. Dina personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU av något annat skäl såvida du inte ger ditt medgivande till detta.

Cookies
För att göra vår Webbplats bättre använder vi s.k. cookies för att spåra dina besök på revenge.se. Vår webbserver loggar automatiskt din dators IP-/Internet-adress. Trots detta så identifierar denna information inte dig personligen och du förblir anonym såvida du inte försett R.E.D med personuppgifter på annat sätt.

En cookie är en liten datafil som överförs till din webbläsare av en webbserver. Cookien kan läsas endast av den server som skickat den. Den fungerar som ett ID-kort och registrerar dina lösenord, inköp och inställningar. Den kan inte exekveras som programkod eller bära på virus.
De flesta webbläsare är standardinställda på att acceptera cookies. Du kan ställa in webbläsaren så att den meddelar när en cookie kommer så att du själv kan avgöra om du ska ta emot den eller ej. För vissa webbsidor som kräver behörighet går det dock inte att välja bort cookies. Den som inte accepterar cookies kan i de flesta fall inte heller öppna sådana sidor.
Copyright 2003 R.E.D AB. Med ensamrätt.